Wij detacheren beter

Nieuwsberichten overzicht


Wij gaan verhuizen naar Woerden

Aanstaande vrijdag 15 januari 2016 gaan wij verhuizen naar Woerden. Ons nieuwe adres wordt:

MeursWerkt
De Bleek 10
3447 GV Woerden

Tot ziens in Woerden! 

MeursWerkt verhuist naar Woerden


Future proof worden begint met een positieve blik naar de toekomst

Vandaag verscheen de nieuwsbrief van de HEMA academie met daarin de kop “Future proof worden begint met een positieve blik naar de toekomst.”

Toon meer

Caroline Bekkering, directeur MeursWerkt, deelt in dit interview haar ervaringen over leren en ontwikkelen met het oog op de toekomst. Future proof verwijst naar het blijven behouden van waarde, ook in de nabije toekomst. Dit kan vertaald worden naar je individuele ontwikkeling en de arbeidsmarkt waarin jij je bevindt. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat jij, ook in de nabije toekomst, je waarde blijft behouden? 

Het volledige interview lees je hier


Onze reactie op de publicatie in de Volkskrant

Aan medewerkers, klanten en andere relaties van MeursWerkt

In de Volkskrant van zaterdag 25 april staat een artikel over onze opdrachtgever ING. De indruk kan ontstaan dat MeursWerkt door ING gebruikt wordt om mensen te ontslaan die langdurig op dezelfde werkplek werkzaam zijn, en die daarmee achtergesteld worden op ‘eigen ING-medewerkers’. Dit als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid, die op 1 juli van kracht wordt.

Wij willen graag onze visie met u delen.

Toon meer

Zijn wij, zoals het artikel stelt, een zogenaamde ‘payroll-organisatie’, waarbij medewerkers worden ondergebracht bij een bureau dat uitsluitend het juridisch werkgeverschap op zich neemt? Nee. MeursWerkt is een full service HR bureau dat personeel detacheert in allerlei sectoren en functies. Dat doen we op een transparante, innovatieve en verantwoorde manier.

Zijn er legitieme redenen om als organisatie geen directe relatie met medewerkers aan te willen gaan? Ja. De belangrijkste is het (nog) niet kunnen bieden van langdurige zekerheid van werk of het zicht op het wegvallen van banen in de toekomst, bijvoorbeeld door reorganisaties of automatisering. Vaak willen opdrachtgevers de bestaande werkrelatie wel voortzetten, maar kunnen ze dit niet zelf of via een uitzendbureau realiseren. MeursWerkt neemt in zulke gevallen het werkgeverschap volledig op zich en geeft een kwalitatieve invulling aan die relatie.

Willen opdrachtgevers zich inzetten voor reïntegratie, het bieden van werkervaring en kansen aan medewerkers uit kwetsbare doelgroepen? Ja. Tegelijkertijd zijn het ondernemers, die verantwoorde risico’s willen nemen en schrikken zij ervan terug als deze zaken worden gekoppeld aan werkgeverschap. Wij zoeken naar oplossingen die passen bij de behoefte van onze opdrachtgevers, onder de voorwaarde dat er sprake is van een gedeelde visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen in deze snel veranderende samenleving.

Precies op deze manier werken wij al sinds 2008 samen met ING, waarbij wij vanaf het begin de verantwoordelijkheid hebben genomen de op enig moment eindigende flexrelatie te kunnen borgen. Bij indiensttreding spreken we over wat we doen wanneer er op enig moment een einde aan de opdracht komt. Wij starten ontwikkeltrajecten, waarbij wij mensen helpen zich ervan bewust te worden dat ze in de veranderde arbeidsmarkt mee moeten bewegen om op tijd de stap naar een nieuwe werkplek kunnen zetten. Wij stimuleren, faciliteren en investeren in ontwikkeling ter voorbereiding op een volgende transitie. We hebben een sterke focus op opleiding, (beter) functioneren, mobiliteit en vitaliteit. Door een gestructureerde aanpak worden medewerkers zich bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid en realiseren zij dit ook. Dat onze aanpak werkt en medewerkers gemakkelijker en sneller transities maken wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek naar Career Adaptability. Zo handelen wij al jaren volledig in de geest van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

MeursWerkt is een vernieuwende organisatie met als doel een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt te bereiken. Zoals altijd in een periode van transitie, is er hang naar het oude en angst voor het nieuwe. Dat wij een bedrijf zijn waar niet een duidelijk stempel op te zetten is, maakt ons juist trots. Wij willen graag met u blijven werken aan de arbeidsmarkt van de toekomst.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben over het beleid en de visie van MeursWerkt, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Caroline Bekkering
Gerard van Balen
Directie MeursWerkt


Wooncentrum Schutmantel opgefleurd door MeursWerkt

Elk jaar organiseert het Oranje Fonds NLdoet, dit is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Op vrijdag 20 maart hebben wij onze handen uit de mouwen gestoken om de bewoners van Warande woonzorgcentrum Schutsmantel blij te maken met bloemstukjes. 

Toon meer

Voor de bewoners is het een vrolijke middag geworden. Sommige bewoners waren niet in staat om zelf een bloemstukje te maken. Deze bewoners hebben wij verrast met een fleurig voorjaarsstukje. De reacties die je krijgt zijn onbeschrijfelijk en geven je een geweldig gevoel. Je doet op deze manier iets waardevols voor een ander, maar vooral óók voor jezelf.  


Aandacht voor de Careerclub

MeursWerkt vraagt jouw speciale aandacht voor de Careerclub!

 

Ken jij in jouw omgeving jongeren die op zoek zijn naar een baan, help ons dan om een uniek nieuw initiatief bij hun onder de aandacht te brengen.

Toon meer

De Careerclub bestaat uit 20 zeer enthousiaste, leergierige jongeren die de komende weken intensief worden getraind om zich in te zetten als Careerclub Consultant. Deze Careerclub Consultants gaan 200 werkzoekende jongeren in de regio Utrecht aan een baan helpen.

 

MeursWerkt is actief betrokken bij dit nieuwe project dat jonge werkzoekenden een kans geeft op de arbeidsmarkt. Wil je meer weten volg dan de Careerclub Consultants via Twitter @CareerclubNL en via Facebook of bekijk de website www.werken.fm/careerclub


Aandacht voor flexibele schil betaalt zich terug in meer productiviteit

Wanneer het in de media over de flexibele schil gaat, gaat het vaak over de snelle groei van het aantal zzp'ers en het feit dat ze minder aanspraak op sociale zekerheidsarrangementen kunnen maken. Je zou haast denken dat flexibele schil en zzp synoniem aan elkaar zijn. Dat is niet zo en daar willen we het over hebben. Over hoe die flexibele schil er dan wel uitziet, over hrm- en HRD-beleid, over het belang van flexwerkers voor succes van ondernemingen, over werkzekerheid tegenover baanzekerheid en over waarom deze groep werkenden meer aandacht verdient.

Toon meer

Hoe ziet de flexibele schil er anno nu uit in Nederland?

De flexibele schil omvat volgens recent TNO-onderzoek (ABU 2014) ongeveer een kwart van alle werkenden in Nederland. Wanneer je naar de flexibele schil zelf kijkt, zie je dat de grootste groep – ongeveer de helft – bestaat uit mensen met een tijdelijk contract met uitzicht op vast (cf. ABU 2014, De Beer 2013, Beukema 2013, Heyma en Van der Werff 2013, etc). Verder bestaat de flexibele schil uit de eerdergenoemde zzp'ers en werknemers die werken als oproepkracht. Ten slotte is er nog een groep werknemers die bij organisaties wordt ingehuurd op basis van een uitzend-, detacherings-, of payrollconstructie. Deze groep vertegenwoordigt ongeveer 6 procent van de beroepsbevolking. Kortom: ongeveer 1 op de 20 mensen die werkt, doet dit bij een inlener via een externe organisatie die de formele werkgeversrol op zich neemt, zoals een uitzend- of detacheringsbureau. Flexwerkers worden niet alleen ingehuurd zoals vroeger bij 'piek en ziek', maar zijn binnen veel organisaties een vast onderdeel geworden van het personeelsbestand en onderdeel van het succes van een organisatie (Barneveld en Kollen 2013).

De meerwaarde van flexibele medewerkers

Flexwerkers vormen een onmisbaar deel voor de organisaties die ze inhuren en zijn mede verantwoordelijk voor het succes van die organisaties. De mate waarin flexibele medewerkers beschikbaar zijn, de prestaties die ze leveren en de kwaliteit van hun werk zijn meer en meer van belang. Flexwerkers kunnen natuurlijk nog steeds tijdens drukke periodes pieken opvangen, zoals de grote drukte bij de webwinkels aan het einde van het jaar rond Sinterklaas en kerst. Vaak bepalen flexwerkers mede het gezicht van een organisatie. Dat kan gaan om de cateringmedewerker in de bedrijfskantine, maar ook om een callcentermedewerker die je als klant als eerste aan de lijn krijgt. Flexwerkers worden ook steeds vaker ingehuurd om tijdelijk hun specifieke kennis of kunde in te brengen in een organisatie, die dergelijke kennis niet het hele jaar door nodig heeft.

Flexwerkers als antwoord op toenemende dynamiek

Voor organisaties die zich staande moeten houden in een context met steeds meer risico's en veranderingen, zoals toenemende globalisering, snelle technologische ontwikkelingen en individualisering is het belangrijk om in te kunnen spelen op de dynamiek binnen hun afzetmarkten. Doordat het tempo van allerhande veranderingen hoog is, neemt de dynamiek binnen de eigen organisatie navenant toe (Beukema, 2013) en daarmee de behoefte aan een goed ingerichte flexibele schil naast het vaste personeelsbestand. Bedrijven moeten weten op basis waarvan ze de keuzes maken voor wat betreft de omvang en samenstelling van hun flexibele personeelsbestand. De ideale verhouding tussen vast en flex verschilt per organisatie. De keuze om bepaalde kennis wel of niet zelf structureel in huis te hebben of juist in te huren op specifieke momenten is strategisch van aard en vergt daarom ook een visie op de eigen strategische personeelsplanning.

Visie en investeringen ontbreken nog vaak

Wanneer een groeiend aandeel van het personeel bestaat uit flexwerkers, heeft dit directe gevolgen voor huidige en toekomstige arbeidsrelaties. Toch hebben de meeste organisaties geen heldere visie op het beoordelen en ontwikkelen van flexwerkers (Barneveld en Kollen 2013) en blijkt bovendien uit onderzoek dat de positie van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt verslechtert. Overigens is dit ondanks de inzet van sociale partners en de georganiseerde uitzendbureaus, die zich de laatste jaren sterk hebben gemaakt voor duurzaam flexwerk. Hierbij spelen ook de inleners een belangrijke rol als aanbesteder en opdrachtgever van dat werk (Goudswaard en Sanders 2013). Wanneer er op het scherpst van de snede en tegen kleine marges moet worden aanbesteed, betekent dit ook dat er daardoor minder geld beschikbaar is om te investeren in – bijvoorbeeld – de opleiding en ontwikkeling van uitzendkrachten. Juist deze groep heeft investeringen nodig om hun kwalificatieniveau te verbeteren zodat zij employable kunnen zijn en blijven in een onzekere arbeidsmarkt. Investeringen blijven dus achter zowel van de kant van het uitzendwezen, vaak mede door krappe marges, als bij de inlener bij wie het hrm-beleid zich vooral richt op de eigen vaste medewerkers.

Hrm dreigt de boot te missen

Beukema (2013) betoogt dan ook dat 'hr de boot gaat missen wanneer zij zich tot het traditionele terrein beperkt'. Verder werpt Beukema de vraag op of de differentiatie op de arbeidsmarkt niet ook aandacht vergt van hrm'ers voor de groep werkenden als geheel. Wat ons betreft is de vraag stellen hem ook beantwoorden. Bij goed werkgever- of desgewenst opdrachtgever- of inlenerschap past ook aandacht voor de medewerkers die zich op flexibele basis inzetten voor het succes van je organisatie. Onderinvestering in het menselijk kapitaal, van bijvoorbeeld deze uitzendkrachten, betekent dat zij zich voegen in werk dat minder veeleisend is dan ze feitelijk aankunnen. Dit is niet alleen erg onwenselijk voor het individu, maar ook voor organisaties zelf die het talent dat ze in huis hebben niet optimaal benutten.

Goed werkgeverschap gaat vooraf aan goed werknemerschap

Goed werkgeverschap doe je als werkgever, inlener of opdrachtgever niet alleen voor de ander, maar zeker ook voor jezelf. TNO (Van Sloten, et al. 2006) definieert goed werkgeverschap als 'het gedrag van werkgevers dat optimaal rekening houdt met de belangen van werknemers vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen'. Verder noemen Van Sloten en zijn collega's nog een zevental aspecten waaruit goed werkgeverschap volgens hen bestaat. Zoals bijvoorbeeld het stimuleren van inzetbaarheid van werknemers, aandacht voor de werk-privébalans van werknemers, het bieden van autonomie in het werk en het bieden van uitdagend werk. Volgens de TNO-onderzoekers gaat goed werkgeverschap vooraf aan goed werknemerschap en vertaalt dit zich in minder gezondheidsproblemen, meer productiviteit en een lagere vertrekintentie bij werknemers.

Bevlogen werknemers zetten dat stapje extra

Deze kenmerken lijken overigens erg op de kenmerken van bevlogen medewerkers zoals Schaufeli en Dijkstra die in hun boek (2010) benoemen. Wanneer medewerkers zich op hun plek voelen en kunnen opgaan in het werk, dus 'bevlogen' zijn, gaat hun productiviteit omhoog en hun ziekteverzuim naar beneden. Dat is iets om in het achterhoofd te houden met betrekking tot de flexwerkers, als zij meer op hun plek zitten, functioneren ze dus beter en hebben ze meer hart voor de zaak. Oftewel: zij gaan doen aan 'goed werknemerschap', wat overigens op zijn beurt ook gelinkt kan worden aan het psychologische contract dat werknemers ervaren (Schalk et al 2007). Mensen die een goed gevoel hebben bij hun psychologisch contract zijn bereid waar nodig een stapje verder te gaan dan hun functie formeel vraagt, wat werkgevers en hun klanten ten goede komt (Robbins en Judge, 2013).

Dief van je eigen portemonnee?

Wanneer goed werkgeverschap vooraf gaat aan goed werknemerschap (of organizational citizenship behavior) en goed werknemerschap leidt tot betere resultaten voor de organisatie, zou je als inlenende organisatie weleens dief van je eigen portemonnee kunnen zijn wanneer je je inhuur vooral kiest op basis van de prijs en de marges die worden berekend. Natuurlijk hoef je als inlener niet een op een je zieke medewerker door te betalen. Maar het kost je wel degelijk geld wanneer medewerkers door gebrek aan investeringen minder productief zijn, of reeds ingewerkte flexwerkers sneller willen vertrekken. Misschien kosten die scherpe inkooptarieven juist wel geld? Het zou zomaar kunnen.

Goed werkgeverschap is een investering die zichzelf terugbetaalt

We kunnen dus op basis van onderzoek vaststellen dat de flexibele schil mede het gezicht en het succes van een organisatie bepaalt. Ook blijkt dat er zowel bij de inlener als de formele werkgever weinig aandacht voor de flexwerker is. Hierdoor blijven er op dit moment onnodig kansen liggen die opgepakt kunnen worden. We hebben immers gezien dat goed werkgeverschap, dus met aandacht voor de medewerker, zijn bevlogenheid, zijn psychologisch contract en zijn duurzame inzetbaarheid, leidt tot meer productiviteit en minder verzuim en minder intentie tot vertrek. Dat zijn toch zaken waarvan je verwacht dat het organisaties aanspreekt en wat maakt dat zij de inrichting van hun flexibele schil zien als integraal onderdeel van hun strategische personeelsbeleid. Los van het financiële aspect zou je dit bovendien nog kunnen aanvullen met de maatschappelijke meerwaarde van goed werkgeverschap en/of goed opdrachtgeverschap.

Een bredere taakopvatting door hrm- en inkoopafdelingen

De hrm- of inkoopafdeling van een organisatie kan de eigen taakopvatting wat ruimer zien en zich niet alleen richten op hrm voor de eigen medewerkers of inkoop tegen een zo scherp mogelijke prijs. Ook voor het strategisch management van de organisatie is het van belang om oog te hebben voor de manier waarop de flexibele schil wordt ingericht en daarbij aandacht te hebben voor de ingehuurde medewerkers. Dit vraagt om een wezenlijk andere benadering binnen de inlenende organisatie dan nu vaak het geval is. Er worden raamcontracten voor inhuur door inkopers gesloten, waarbij niet veel verder wordt gekeken dan de kosten. Dat een gebrek aan investeringen in het menselijk kapitaal van de flexibele medewerkers door inleners en formele werkgevers ook geld kan kosten, door bijvoorbeeld verminderde productiviteit, wordt hierin niet meegenomen.

Deskundig extern beheer van de flexibele schil

Niet elke organisatie heeft zelf de kennis in huis om de flexibele schil goed in te richten, te beheren en de mensen in die flexibele schil goed op te leiden en te begeleiden. Wanneer je zelf de tijd of de deskundigheid als organisatie niet in huis hebt, kan je het beheer van de externe inhuur door een externe deskundige laten beheren. Zo'n full service HR-bureau kan de inhurende organisatie niet alleen ontzorgen door -indien gewenst- flexwerkers over te nemen en daarmee hun contracten te regelen en lonen uit te betalen, maar ook door de HRM-functie voor flexwerkers professioneel en deskundig in te vullen. Door ook te zorgen voor employability en inzetbaarheid kan zo'n extern bureau een bijdrage leveren aan de inzetbaarheid van de individuele flexwerker en maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Een medewerker die zich verder ontwikkelt, kan bovendien makkelijker dat extra stapje voor de organisatie zetten (Robbins en Judge, 2013) en zo een bijdrage leveren aan de concurrentiepositie van de inhurende organisatie (cf. Mabey & Salaman 1995).

De vruchten plukken van een goed hrm-beleid voor flexwerkers

Een goed full service hr-bureau kan in overleg met de inlenende organisatie ook in kaart brengen hoeveel van welke kennis waar en wanneer nodig is, zowel voor wat betreft de eventuele dagelijkse planning als de strategische (flexibele) personeelsplanning op de langere termijn (cf. Rowley & Jackson 2011). Waar nodig kunnen reeds zittende flexwerkers worden bijgeschoold of kan tijdig worden geworven om het talent dat nodig is aan te trekken voor de inlenende organisatie die zich daarmee zelf kan richten op het eigen primaire proces. Zo nemen zowel inlener als het full service hr-bureau als de werkgever de verantwoordelijkheid voor een gedegen hrm-beleid. Hiervan plukken zowel de flexwerker als de inlener zelf de vruchten. De medewerker blijft bevlogen en employable en de inhurende organisatie heeft productievere en gezondere medewerkers en kan zich profileren als goed opdrachtgever.

Een win-win-win-situatie voor alle betrokken partijen.

Bronnen

 • ABU (2014); Ontmoet de toekomst - Nieuwe perspectieven op een flexibele arbeidsmarkt, Lijnden
 • Barneveld, J. en B. Kollen (2013); 'Levenslang binden van de flexibele schil' in PW De Gids, juli 2013
 • Beer, P. de (2013); Langetermijnperspectieven voor flexwerkers in ESB, jaargang 98 (4667)
 • Beukema, L. (2013); Human Resource Maatwerk - Over de noodzaak van ontwikkeling en innovatie; Groningen: Kenniscentrum Arbeid Hanzehogeschool
 • Goudswaard, A en J. Sanders, 'Flexibiliteit op de arbeidsmarkt: kans, risico of een beetje van beide?' (2013) in Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt - De focus op flexibilisering. Delft: TNO / Den Haag: CBS
 • Heyma, A. en S. van der Werff (2013), 'Lagere doorstroom van flex naar vast: conjunctuur of trend?' in Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt - De focus op flexibilisering. Delft: TNO en Den Haag: CBS
 • Mabey, C. & G. Salaman (1995), Strategic Human Resource Management, Oxford: Blackwell Business
 • Robbins, S.P. & T.A. Judge (2013); Organizational behavior, Essex: Pearson Education
 • Rowley, C & K. Jackson (eds.) (2013); Human Resource Management, The Key Concepts, London: Routledge
 • Schalk, R., J. de Jong, C. Freese (2007); 'Psychologische contracten in organisaties: theorie en praktijk' in Tijdschrift voor HRM 1 2007.
 • Schaufeli, W. en P. Dijkstra (2010), Bevlogen aan het werk, Zaltbommel: Thema
 • Sloten, G. van, R. Huiskamp, K. Kraan en A. Goudswaard (2006); Goed werkgeverschap en goed werknemerschap: determinanten en effecten. Resultaten van een grootschalig survey onderzoek onder werkgevers en werknemers. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven/Arbeid

MeursWerkt is Bassies buitenbeentje

"Is het een uitzendbureau, een detacheerder of toch meer een payroll-bedrijf? Wat is MeursWerkt voor bedrijf en wat doen ze precies?" Mark Bassie vraagt het zich af en besteedt op ZipConomy zijn eerste artikel in de rubriek 'Bassies buitenbeentjes' aan MeursWerkt.


Opleidingstraject MeursWerkt in de media

Managersonline berichtte vandaag onder de kop Goed ingericht loopbaantraject maakt werknemer aantoonbaar flexibeler inzetbaar' over het opleidingstraject van MeursWerkt.

Zo schrijft de website: "Loopbaantrajecten hebben positieve effecten op vaardigheden, proactief loopbaangedrag, vitaliteit en inzetbaarheid van flexwerkers, mits correct ingericht. Dat blijkt uit onderzoek van MeursHRM en fullservice bureau MeursWerkt naar ‘career adaptability’ en loopbaantrajecten bij lang zittende werknemers en flexwerkers." 

Het volledige artikel lees je hier.


MeursWerkt bij De Normaalste Zaak

De Normaalste Zaak zet elke week een bedrijf in de spotlight dat mensen met een beperking een kans wil geven op de arbeidsmarkt. Deze week gaat de eer naar MeursWerkt dat een pragmatische oplossing biedt voor werkgevers die ervoor terugdeinzen om mensen met een beperking aan te nemen. Lees het hele artikel hier.


Opleiding Integrated Reporting enthousiast over MeursWerkt

Tijdens het symposium ‘Geïntegreerde Verslaggeving’ van Hogeschool Saxion op vrijdag 11 september, werd het jaarverslag van MeursWerkt uitgebreid als voorbeeld genomen.

Het jaarverslag van MeursWerkt won in 2013 de Kristalprijs in de categorie ‘Beste MKB-er’ en de categorie ‘Snelste stijger’. MeursWerkt werd onder meer geroemd vanwege de begrijpelijkheid van het jaarverslag, de manier waarop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verweven is met de bedrijfsvoering, de focus op de lange termijn en de openheid over de nog te behalen doelen. Saxion noemde het jaarverslag ‘een voorbeeld voor alle MKB bedrijven’.

Het symposium ‘Geïntegreerde Verslaggeving’ werd georganiseerd naar aanleiding van onderzoek dat door twee studenten Accountancy onder openbare accountants in Twente en MKB ondernemingen werd gehouden. Geïntegreerde Verslaggeving is een nieuwe vorm van verslaglegging die verder gaat dan financiële verantwoording. Ook de sociale, duurzame en economische context waarin de onderneming functioneert, wordt hierin meegenomen. Voorzitter van de bijeenkomst was Charles Groenhuijsen.

Het jaarverslag 2012 van MeursWerkt lees je hier.


MeursWerkt in Hét Ondernemersbelang

Werknemers worden binnengehaald op hun expertise maar afgerekend op hun gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld slecht samenwerken en worden daardoor toch niet gehandhaafd. Door hen te helpen zowel hun vaardigheden als hun gedrag te verbeteren verhoogt en verbreedt MeursWerkt hun inzetbaarheid. MeursWerkt investeert permanent in de ontwikkeling van haar kandidaten.

Lees de volledige rapportage uit Hét Ondernemersbelang over MeursWerkt hier.


MeursWerkt haalt meer uit MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), dat kennen we nu wel. Al in 1970 riepen de wetenschappers van de club van Rome bedrijven op bij hun activiteiten meer rekening te houden met mensen en milieu. Sinds 2004 bestaat in Nederland de stichting MVO Nederland, die maatschappelijk verantwoord ondernemen onderzoekt en ondersteunt. Na tien jaar wordt mvo concreter. In het project ‘ambitie 2020’ bijvoorbeeld, waar bedrijven laten zien waar zij in 2020 willen staan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In deze whitepaper van de MKBServicedesk geeft Caroline Bekkering haar visie op MVO anno 2014.


MeursWerkt breekt lans voor multilateraal werkgeverschap

Werkgevers hebben steeds meer behoefte aan het flexibeler inzetten van personeel, terwijl werknemers nog steeds streven naar zekerheid in de vorm van een vast contract. Deze ‘flexicurity discussie’ kan volgens Caroline Bekkering met het multilaterale werkgeverschap worden opgelost: een arbeidsrelatie tussen drie of meer partijen. Lees haar whitepaper over multilateraal werkgeverschap hier.


MeursWerkt zet zich in voor NL Doet

Ook dit jaar doet MeursWerkt weer mee aan NLDoet. Via de stichting Samen voor Zeist hebben de medewerkers van MeursWerkt een sport- en spelactiviteit begeleid bij De Berk, een onderdeel van zorginstelling Reinaerde. De Berk is een dagopvang voor kinderen van 0 tot 18 jaar met ernstige meervoudige beperkingen. Sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld niet praten en zijn niet zindelijk, sommigen zitten in een rolstoel. Samen met de werknemers van de Berk hebben de medewerkers van MeursWerkt de kinderen een onvergetelijke dag bezorgd. De kinderen werden onder andere begeleid tijdens diverse sport- en spelactiviteiten zoals bal gooien, spelen op een springkussen en ontspannen in de snoezelruimte. Naast begeleiding zorgde MeursWerkt voor een persoonlijk bedrukt t-shirt voor ieder kind en kregen de kinderen na afloop een medaille.

Toon meer


MeursWerkt in Forum

In Forum (het blad van VNO-NCW) aandacht voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun jaarverslag laten terugkomen. Ook onze directie komt aan het woord over ons jaarverslag 2012 en de titel 'beste MKB-er' die we daarmee wonnen bij de Kristalprijs.

Lees Forum hier.


MeursWerkt in het Financieele Dagblad over ondernemen, werkgeven en duurzame inzetbaarheid.

De berichtgeving over het vergemakkelijken van het ontslagrecht en het verkorten van de periode dat mensen kunnen flexwerken, zorgen voor flink wat commotie. Maken wij ons niet onnodig druk? Is het positieve imago van het vaste contract wel terecht? Lees hier het hele artikel.

 


MeursWerkt steunt de Voedselbank

Enkele weken geleden heeft MeursWerkt in samenwerking met Stichting Samen voor Zeist de Voedselbank ondersteund door het ontwikkelprogramma van de Voedselbank te ondersteunen met sollicitatietrainingen en toegang tot het ePortfolio. Een mooie manier om mensen te helpen om zichzelf te helpen.

Toon meer


MeursWerkt wint twee Kristalprijzen voor MVO-verslaggeving

MeursWerkt heeft als eerste bedrijf in de historie van het 10-jarig bestaan van de Transparantiebenchmark twee Kristalprijzen gewonnen. Naast de prijs als beste MKB’er heeft de duurzame detacheerder uit Zeist eveneens de prijs voor snelste stijger in de wacht gesleept. De Kristalprijzen, die jaarlijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) worden uitgereikt, zijn donderdag uit handen van Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme in Nieuwspoort overhandigd aan Caroline Bekkering, algemeen directeur van MeursWerkt.

 

Toon meer

Hoogste notering ooit voor MKB’er

MeursWerkt is de hoogst genoteerde MKB-onderneming én is dit jaar het snelst gestegen op de ranglijst, van positie 155 naar 27. Een verrassende en lovenswaardige prestatie, aldus de jury. Volgens de jury zit maatschappelijk verantwoord ondernemen in het DNA van MeursWerkt. Kern van de strategie is het duurzaam inzetbaar houden van mensen en dat werkt. Sterke punten uit het verslag zijn een duidelijke strategische agenda en een beschrijving van de stakeholderdialoog. Het verslag voldoet aan alle criteria, leest prettig, is logisch weergegeven en voor stakeholders heel erg toegankelijk.

Caroline Bekkering: “Wij zijn enorm blij en vereerd met het behalen van deze prijzen. Onze duurzame benadering van de flexmarkt is uniek en het is goed om te zien dat dit door vooraanstaande instanties in Nederland wordt erkend. Wij detacheren niet alleen, maar investeren in mensen zodat ze makkelijker van werk naar werk doorstromen zodra de huidige opdracht afloopt. Op deze wijze leveren wij een maatschappelijke bijdrage aan de arbeidsmarkt.”

Maatschappelijke verslaggeving

De Kristalprijs is de belangrijkste prijs voor MVO-verslaggeving. De deelnemende bedrijven dingen via de Transparantiebenchmark mee naar De Kristal. De Transparantiebenchmark geeft inzicht in de mate van transparantie in maatschappelijke verslaggeving bij bedrijven en overheidsinstanties in Nederland, waaronder alle AEX- en AMX-genoteerde ondernemingen. De deelnemende bedrijven zijn uitgenodigd zelf een oordeel af te geven over de kwaliteit van hun verslaggeving middels een online self-assessment. Antwoorden zijn gecontroleerd op juistheid door een team van onderzoekers. De bedrijven zijn beoordeeld aan de hand van 50 criteria, waaronder inhoudsgerichte criteria als strategie, beleid en maatschappelijke aspecten en kwaliteitsgerichte criteria als duidelijkheid en betrokkenheid. Een onafhankelijk en deskundig panel heeft de top 20 aanvullend beoordeeld op basis van hun eigen criteria. De jury, bestaande uit Bibi de Vries, Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme en Prof. dr. Leen de Paape, koos uit de top 3 de uiteindelijke winnaar.

Het jaarverslag van 2012 lees je hier.

Het juryrapport lees je hier


MeursWerkt bij BNR

Dinsdag 5 november was Caroline Bekkering (directeur van MeursWerkt) te gast bij Paul van Liempt op BNR.

Toon meer

Voor veel werknemers in Nederland geldt dat zij eerst drie tijdelijke contracten krijgen en hun werk daarna ophoudt. Bij MeursWerkt doen we dat anders. Medewerkers krijgen een vast contract en worden vervolgens gedetacheerd bij hun oude bedrijf. Hoe dat kan zal Caroline uitleggen.

Beluister hier het fragment.


"Neem jij initiatief op je werk?"

We blijven steeds langer actief op de arbeidsmark. Des te belangrijker is het om zo gemakkelijk mogelijk van baan naar baan te gaan en gemotiveerd aan het werk te blijven. Bij MeursWerkt zijn we ons hiervan zeer bewust en ondersteunen onze medewerkers dan ook actief zichzelf duurzaam inzetbaar te maken.

Het is dan ook fijn te zien dat Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de fantastische website “Neem jij initiatief op je werk" nu lanceert. Op deze website staan allerlei concrete tips waarmee medewerkers zichzelf interessanter kunnen maken voor hun huidige (of toekomstige) werkgever én gemotiveerder naar hun werk gaan. Duurzame inzetbaarheid is iets waar je doorlopend aan blijft werken, wij juichen dit initiatief dan ook van harte toe!

Toon meer


Team MeursWerkt onder de loep in P&O Actueel!

In het oktobernummer van P&O actueel wordt het team van MeursWerkt onder de loep genomen aan de hand van de Belbin rollen. Zo worden de kwaliteiten van het team zichtbaar. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat we een open, behulpzaam team zijn. Ben je benieuwd naar het volledige artikel? Klik dan hier voor de PDF of ga (indien je over inloggegevens beschikt) naar de website van P&O Actueel.


Leren en Ontwikkelen – In gesprek met Caroline Bekkering

Caroline Bekkering, algemeen directeur MeursWerkt, ging in gesprek met het online radio station Werken.FM.

Luister hier het interview terug.

  


Jaarverslag 2012

Wij presenteren hierbij vol trots ons jaarverslag 2012. Hierin blikken wij terug op een bewogen jaar waarin we doelbewust de dialoog met de branche opzochten en onze invulling van goed werkgeverschap naar een hoger plan tilden.

Toon meer

In het jaarverslag komen diverse stakeholders aan het woord over onze inspanningen op het gebied van MVO. Onder andere Aart van der Gaag (brancheorganisatie ABU), Jaap Smit (CNV) en Hans van der Steen (werkgeversorganisatie AWVN) lieten hun visie optekenen.

Uiteraard zijn ook onze financiële resultaten, onze MVO resultaten en ons organisatieprofiel terug te lezen in het jaarverslag.

Download hier ons jaarverslag.


De invloed van opleiding op inzetbaarheid

Opleiding en ontwikkeling zijn van groot belang voor iemands inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dit wisten we al. Maar opleidingsniveau blijkt ook van invloed te zijn op de gezondheid en zelfs de levensverwachting. Dit blijkt uit onderzoek van het ESB.

Toon meer

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘Brabant-data’, een representatief bestand uit 1952 van Brabantse lagere schoolleerlingen in de zesde klas, geboren tussen 1937 en 1941. Van deze leerlingen is ook de sociale achtergrond en intelligentie bekend, zodat deze factoren meegenomen konden worden. In 1957, 1983 en 1993 is deze informatie aangevuld met panelgegevens.

Uit het onderzoek blijkt dat - naast een indirect effect via de ontwikkeling van intelligentie - opleiding een rechtstreekse invloed heeft op gezondheid. Hoe hoger de opleiding, hoe langer individuen leven. Daarnaast heeft opleiding gunstige effecten op de arbeidsproductiviteit en gezondheid.

Dit onderschrijft onze visie. Wij vinden het belangrijk om in onze medewerkers te investeren door middel van loopbaanbegeleiding en opleiding. Hierdoor blijven onze medewerkers niet alleen gezond, maar ook goed inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Bron: De invloed van opleiding en intelligentie op gezondheid, ESB nummer 4659, 3 mei 2013, jaargang 98


MeursWerkt zet zich in voor NL Doet 2013

Het is onze passie om mensen verder te helpen. Om ze te laten ontdekken dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten. Niet door ze aan het handje te nemen, maar door ze te begeleiden en ze het zélf te laten ervaren. Vanuit die visie hebben we dit jaar gekozen voor een NL Doet klus die daar bij past. Samen met leerlingen van De Meerklank uit Zeist gingen Anne-Fleur Mayer, Miranda Zuurt en Deborah Hempenius afgelopen vrijdag survivalen bij Super Fun in Amersfoort. Het wordt een dag vol avontuur, grenzen ontdekken en (letterlijk) tot grote hoogte komen.

Toon meer

De Meerklank is een school voor leerlingen tussen de 12 en 20 met een (licht) verstandelijke beperking. Op deze school zitten zo’n 47 leerlingen die lessen krijgen als kunstzinnige vorming, zelfstandig reizen, computeren, maar ook reguliere vakken zoals Nederlands en geschiedenis. In het midden van de school is een lichte, hoekige ruimte van waaruit de gangen naar de klaslokalen lopen. Hier verzamelen leerlingen, docenten en vrijwilligers zich om de dag te beginnen.

Luidkeels zingend en klappend zingen de leerlingen: “Wij zijn de Meerklank en wij zijn heel speciaal!” Het enthousiasme en de spanning over vandaag spat er vanaf. Wanneer het lied klaar is, legt ‘juffrouw’ Ria Pastoor helder uit hoe de dag er uit zal zien. Deze kinderen hebben structuur nodig, maar wij vinden het eigenlijk ook wel prettig om te weten wat we vandaag kunnen verwachten. Daarna kunnen we op pad: met een heuse touringcar!

Aangekomen bij Super Fun volgt er weer een uitleg: we gaan de groep in tweeën verdelen. Het ene deel gaat glow-in-the-dark bowlen terwijl het andere deel glow-in-the-dark gaat midgetgolfen en ondertussen leren we elkaar wat beter kennen. Al snel wordt ons duidelijk hoe warm en sportief deze kinderen zijn, elk met hun eigen beperkingen. Maar hebben we die niet allemaal? De bowlingbal slingert af en toe de zaal in, in plaats van de baan op, maar dat geeft niet: “Goed geprobeerd!” moedigen de kids elkaar aan.

’s Middags is het tijd voor een hoogteparcours, een deel van de kinderen durft dat niet en gaat weer midgetgolfen. Maar de meesten willen het in elk geval proberen. We worden allemaal in een klimgordel gehesen en gezekerd aan een stalen draad, daarna steken we één voor één op grote hoogte over. Over wiebelende obstakels, langs een klimmuur, klauterend over touwen, en telkens als een leerling het toch te eng vindt en wil stoppen krijgt hij luid applaus van de rest. Want dat je het probeert is al een prestatie op zich.

De leerlingen, docenten en andere vrijwilligers krijgen van ons een zakje snoep als bedankje voor de leuke dag. Tot onze verrassing ontvangen wij ook een bedankje dat een van de leerlingen gemaakt heeft. Met dit schitterende kunstwerk en een ervaring rijker kunnen we weer terug naar kantoor.

Wij vonden het een hele bijzondere ervaring om met deze groep mee te mogen. Dagelijks begeleiden wij onze medewerkers met loopbaanadvies en training. We vinden het belangrijk dat mensen het beste uit zichzelf halen. Deze kinderen zijn hierin een voorbeeld, omdat ze laten zien dat je je mogelijkheden alleen kunt ontdekken door gewoon te proberen.


Erkend om MVO-beleid

Detacheerder MeursWerkt uit Zeist heeft op dinsdag 26 januari wederom erkenning gekregen voor haar inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Het onafhankelijke Bureau Veritas Certification verleende na een uitgebreide jaarlijkse audit verlenging van de certificaten MVO Prestatieladder niveau 3 en ISO 9001. Toekenning van deze certificaten vereist een toegewijd MVO-beleid van ondernemingen richting interne en externe stakeholders en het voldoen aan 33 vastgestelde indicatoren voor MVO.

Toon meer

Het door Bureau Veritas Certification gehanteerde MVO-managementsysteemcertificaat levert objectief bewijs dat MeursWerkt een managementsysteem kent dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal stelt en waarin stakeholdereisen en –verwachtingen worden gemanaged. Er wordt hierbij belang gehecht aan het identificeren van zowel interne als externe stakeholders en het inventariseren van hun verwachtingen ten aanzien van de organisatie. Daarnaast is MeursWerkt op 33 indicatoren van MVO getoetst en is onderzocht hoe de onderneming aanstuurt op eventuele concrete verbeteringen.

MeursWerkt trekt ook lering uit de audit; zo blijkt een  interessant aandachtspunt het omgaan met loonbeslagen. Aangezien steeds meer mensen in een situatie terechtkomen waarin ze hun schulden niet meer kunnen betalen,  volgen er ook meer loonbeslagen bij de werkgever. MeursWerkt wil ook op dit gebied voorop lopen en deze mensen nog beter helpen om financieel de zaken weer zo snel mogelijk op orde te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van trainingen in financiële administratie of bemiddeling van een coach die helpt bij een schuldsaneringstraject.


De nieuwe OR is begonnen

Afgelopen vrijdag is de allereerste ondernemingsraad van MeursWerkt geïnstalleerd. De gloednieuwe OR-leden hebben een uitgebreide training gehad om ze optimaal voor te bereiden op hun nieuwe rol.

Toon meer

In deze ondernemingsraad zitten (vooralsnog) alleen flexkrachten die een vast contract hebben bij MeursWerkt, maar bij verschillende bedrijven werkzaam zijn. De OR kent een grote diversiteit in achtergronden en leeftijd. Het jongste lid is 24 jaar, het oudste 65. 

Omdat de medewerkers van MeursWerkt door het hele land werken, heeft de OR als doel om de lijnen tussen directie en personeel nóg korter te maken. Het belangrijkste kernwoord dat uit de training naar voren kwam is samenwerking. We kijken dan ook erg uit naar een goede samenwerking tussen ondernemingsraad en het bestuur.


Maatschappelijk jaarverslag 2011

Ons maatschappelijk jaarverslag 2011 is een feit! Bekijk hem hier.

Top